sâmbătă, 10 septembrie 2011

Nou : ANDON KRISTO Macedonia !

LITERATURA ARMÂNEASCÂ


primita de la  : ANDON KRISTO , Macedonia


 “Numirlu a ânvitaţloru a noştri care s-aibâ unâ
 idhei, ş-n'icâ s-dzâtemu, ti literatura dialectalâ,
 easti dipu n’icu. Aproapea ca poţ sâ-l’i misuri pi
dzeadziti.
 Ânviţaţ cari cunoscu literatura xeanâ cu tuti
 minutişurli,nu s-pidipsirâ ici niţi macari s-şuţâ
 frandzâli la unâ carti ngrapsitâ pi dialectu.Tru
 tratatili di istorie a literaturâl’iei românâ niţi un
 zbor ti literatura dialectalâ armâneascâ, ca cum aestâ
 niţi nu easti"- ngrâpsea la anlu 1940 Sterie Diamandi, tru
 ahurhita a capitolui mutrinda literatura armâneascâ dit
 cartea a lui "Oamin’i ş-aspecti dit istoria a
 armân’iloru", tipusitâ Bucureşti la anlu 1940.

 Di atumţea tricurâ cama di 60 di an’i, iara literatura
 armâneascâ nica armâni unâ dumeni nimutritâ aproapea
 ici tru literaturli balcaniţi ş-romaniţi. Prica
spiritualâ a unâl’iei farâ ţi va s-intrâ tru
 patrimoniul european, ş-caţe nu, universal easti nica
 ş-adzâ alâsatâ diunâparti ş-cu chirolu easti
 piricl’iu s-nu mata hiba adavgatâ şi s-hibâ agârşitâ
 ti daima.
 Maca literatura folcloricâ armâneascâ fu studiatâ di
 cercetători andicra di aţea daco-româneascâ
 ş-balcanicâ, literatura cultâ armâni dipu agârşitâ.
 I
 Amintarea a literaturâl’iei cultâ armâneascâ fu
 ândrupatâ di dişcl’idearea a protilor şcoli
 româneşti tru horli ş-casabadzl’ii armâneşti tru
 Amirăril’ia Ânturţeasca. Di aoa işirâ proţl’i
 anviţaţ armân’i , care chiro di ma multu di 50 di
 an’i tipusira jurnali, revisti, almanahuri ş-calendari ti
 connaţional’i a lor.Tru frândzâli a lor vidzurâ
 lun’ina a stampâl’iei pi ninga creaţii folcloriţi
 ş-creaţii orighinali.
 Prota publicaţie di aestâ turlii fu "Fraţil'a întru
 dreptate", a curi prot numir işi la 22 di marţu 1880
 Bucureşti.

 Tru ahurhitâ literatura armâneascâ avea un caractir
 didactic ş-di propagandâ naţionalâ`, iara nâscânţâ
 di aeşti proţ scriitori armasirâ maş tru scara ma
 n’ica di versificatori ica gazetari, cum furâ Andrei
 Bagav, I.Arginteanu, Iotta,etc. Protlu autor cari agiumsi
 cunuscut easti Mihail Nicolescu, autorlu a poeziil’iei
 "Sclavlu", cari, bâgatâ pi noti cunuscu unâ mari
arâspândeari tru comunitaţli armâneşti cu numa:
“Spuni-n’i bre gione”

 La anlu 1888, Costa Belemace tipusi tru revista "Macedonia"
 poezia "Dimândarea pârinteascâ", cari, tru şcurtu chiro
 agiumsi unâ alithia "Marseillaise" a armân’iloru. Ea
 l-feaţi avdzâtu ş-nimuritor pi poet care agiumsi s-hibâ
 luyursitu trubadurlu naţional a armân’iloru.

 Pârinteasca dimândare
 Nâ sprigiurâ cu foc mare,
 Fraţ di muma şi di-un tatâ,
 Noi Armân’i di eta toatâ.

Di sum plocili di murminţâ
 Strigâ a noştri bun’i pârinţâ:
"Blâstem mari s-aibâ-n casâ
Cari di limba lui si-alasâ.

Care-şi lasâ limba lui
 S'-lu ardă pira focului,
 Si s-dirinâ yiu pri loc,
 Si-l'i si frigâ limba-n foc.

 El n- vatra-l'i pârinteascâ
 Fumeal'ia s-nu-ş hâriseascâ;
Di fumel'i curun’i s-nu başe,
Nat -n leagăn si nu -nfaşe.

 Care fudze de-a lui mumâ
 Şi di pârinteasca-l'i numâ,
 Fugă-l'i doara Domnului
 Şi dulţeamea somnului!"

 Prit acriştearea a numirlui di tipuseri armâneşti tru
 decheniili ţi vinirâ tinira literaturâ armâneascâ
 cultâ avu câbilea sâ s-arâspândeascâ şi s-agiungâ
 cunuscutâ tru comunitâţli armâneşti. Alti publicaţii
 armaneşti dit aţel chiro eara "Gazeta
 Macedoniei"(1897-1901), "Revista Pindului" (1898-1899),
cumândusitâ di marli poet clasic armân Nuşi Tulliu, tru
 cari ş-tipusi multi di poeziili a lui.Tru ahurhita a
 secului XX işirâ ş-alti revisti: "Fraţil’iia",
 cumândusita di Nicolae Batzaria (1901-1902), "Lumina", care
 işi Bituli (1903-1908), tipusitâ di corpul didactic
 ş-biseriches-cu, "Graiu bun" (1906), cumândusitâ di
 scriitorlu armân Marcu Beza, "Lilicea Pindului"(1910-1911),
 "Peninsula Balcanică", "Flambura", care s-tipusi Sârunâ
(1912-1914) ş-multi alti cari, di nispetea a condiţiilor
 finaciari slabi, nu puturâ s-iasâ chiro cama lungu.
 S-tipusea ma multu ,poezie, ama ş-prozâ şcurtâ. Apostol
 Carafoli,profesor Ianina are scriatâ ş-dauâ piesi di
 teatru: "Piruşana" ş-"Furl’ii", iara C.Cosmescu feaţi
 ma multi adaptări dupa Moliere, tute aeste producţii
 dramatiţe hiinda giucati pi sţeni andreapti tru sculiili
 dit Machidunia istoricâ.
 Tru chirolu di la bitisita a secului XIX ş-pân di doilu
 polim mondial işi tru migdani una pleiadâ di scriitori
armân’i luyursitâ ca bârnul a clasiţlor.
 Dit aeşti l’i-aduţem aminte Nuşi Tulliu, Marcu Beza,
Nicolae Batzaria,Tache Caciona,George Murnu,Nicolae Velo,
 Zicu Araia,Ion Foti,Vasile Papa Ianuşi ş-George Ceara.

 Nâşi s-amintarâ ş-tricurâ ficiuramea tru horli
 armâneşti di la sud di Dunâ, cunuscanda di aproapea
 folclorlu, bana di cathe dzuuâ, idealurli naţionali
 ş-evenimentili ligati di istoria a armân’iloru.

 Una parti di nâşi: Nuşi Tulliu, Nicolae Batzaria, Marcu
Beza,ş-alţâ ngrâpsirâ ş-pi limba româneascâ, fârâ
 ama s-agiungâ la idyia scarâ artisticâ cu aţeali
 ngrâpsiti armâneaşti.

 Una excepţie fu George Murnu, care amintă un loc ahoria
 tru literatura româneasca prit striduţerli fârâ
 pareacl’i tu literatura mondialâ a epopeilor homeriţi
 "Iliada" ş-"Odisseia". El easti ş-autorlu a
 muşatâl’iei poezii "Picurar-lu", cari nâ aduţi dininti
unâ ntreagâ lumi ş-dişteaptâ tru suflitlu a cathi unui
armân nostalghia a unui paradhis ţi chiru.

Niciun comentariu: